Projekty

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škola digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

Zapojení do operačního programu Jan Amos Komenský

registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005076

Projekt bude realizován od 1. 9. 2023 do 31. 08. 2025. Prostředky budou využity na vzdělávání pedagogů, spolupráci pedagogů a na inovativní vzdělávání (tandemová výuka, projektové dny, čtenářské kluby, kluby deskových a logických her apod.) 

Naše škola se do tohoto programu přihlásila a získala finanční prostředky ve výši 1 744 250,00 Kč.

Vybavení odborných učeben ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště - druhá etapa - vybavení učeben pomůckami 

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, příspěvková organizace je příjemcem podpory EU

v programuNástroje pro oživení a odolnost realizovaného z Národního plánu obnovy  

(Projekt "Nástroje pro oživení a odolnost" pro léta 2021 - 2026)

 • Školy obdrží v roce 2022 další  finanční prostředky současně na dva účely: na digitální učební pomůcky a na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky 

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, příspěvková organizace je příjemcem podpory EU

v programu doučování realizovaného z Národního plánu obnovy  

(Projekt "Doučování" v období 1. 1. 2022 - 31. 8. 2022, od 1. 9. do 31. 12. 2022.)

Škola v projektu pokračuje i v následném období od 1. 1. do 30. 6. 2023)

 • Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav - šablony III (výzvy č. 080)

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019825

 • Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témta: osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit. 

ROZPOHYBUJ ŠKOLU A OBĚHNĚME SPOLEČNĚ ZEMI 

Projekt, kdy se žáci a učitelé naší školy virtuálně snaží společnými silami urazit do 18. 6. 2021 vzdálenost 40 075 km, tedy oběhnout po pomyslném rovníku naši planetu Zemi. Infromace včetně tipů naleznete zde pod odkazem. V případě dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Aleše Krejčíka. Věříme, že se nám společně podaří rozpohybovat naši školu na cestě kolem Země.

 

Projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA - ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Identifikační číslo projektu 1190700232, realizace od 3. 8. 2020 do 15. 10. 2020.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: Kč 433 860,-- (z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí: Kč 368 781,-- a vlastní spoluúčast žadatele: Kč 65 079,--) 

odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz  

 

 • Smyslem úpravy současného prostoru na přírodní zahradu je vytvořit pro děti místo, kde budou moci trávit více času a poznávat přírodu a přirozené procesy v ní probíhající. Nenásilnou formou tak děti mají možnost přiblížit se k přírodě, získávat informace o šetrném přístupu k životnímu prostředí a snáze pochopí vazbu člověka na přírodu.
  Terénními úpravami docílíme vhodné připravenosti plochy pro umístění didaktických prvků a jiných pomůcek v zahradě.
 • Horní zahrada je věnována pěstování stromů, zeleniny, bylinek, zaměřuje se hlavně na vzdělávání v oboru zkoumání rostlin.
 • Spodní zahrada je z velké části volná plocha kolem budovy školy. Je určena pro žáky nižších stupňů a jejich vzdělávání. Tato část je pojata více relaxačně.

 

 

Projekt MAP II MNICHOVOHRADIŠŤSKO

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138, realizace od 17. 9. 2018 do 16. 3. 2022. Nositelem projektu je město Mnichovo Hradiště. Odkaz na stránky projektu

 

 • Cílem výzvy je rozvíjet kvalitní inkluzivní vzdělávání, aktualizovat dokument MAP, naplňovat definované priority v území a realizovat naplánované aktivity. Tomu bude napomáhat rozvoj spolupráce mezi zapojenými školami a dalšími subjekty a vzájemné učení.

 

 

Projekt ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště, Šablony II

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012098

 • Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.
 • Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IROP 47

do 31. 8. 2019: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004148

 • Projekt "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IROP 47" je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního oparačního programu, 47, Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnostri infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
 • Předmětem projektu "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IROP 47" je rekonstrukce a modernizace čtyř odborných učeben vedoucí ke zvýšení kvality výuky přírodovědných předmětů a cizích jazyků včetně umožnění uplatnění moderních forem výuky. 
 • Cílem projektu je dohnat skluz z minulých let, kdy se infrastruktura pro výuku nijak nemodernizovala, usnadnit žákům budoucí uplatnění na trhu práce, zajistit pedagogům kvalitní zázení, rozšířit nabídku mimoškolních aktivit a navázat novou spolupráci s okolními školami.

 

Projekt Rovné příležitosti žen a mužů ve vzdělávácích institucích

 

 

 

Projekt Edison - 19. 2. 2018

Ve škole přivítáme zahraniční studenty v rámci projektu EDISON!

Anaya - Ani - Assel - Carlos - Guilherme - Mariya - Mark Liu - Xun

Výuková metoda Stages

Na podzim loňského roku měli pedagogové Základní školy v Sokolovské ulici jedinečnou příležitost zúčastnit se školení v metodě Stages. Autorem tohoto systému výuky je Opher Brayer, izraelský expert na rozvoj talentů, který tuto metodu s velkým úspěchem zavedl ve své domovině.

Výuková metoda Stages je naprosto inovativní a vhodná pro všechny věkové skupiny dětí. Děti postupují po malých krůčcích a rozvíjejí své schopnosti různými směry. Zároveň jsou již po krátkém čase schopny svoje nově nabyté schopnosti analogicky přenášet i do jiných oblastí. Opher slibuje zrychlení tempa učení se novým věcem, vytvoření přirozeně matematického myšlení a růst kreativity.

Na Základní škole v Sokolovské ulici pilotně zkouší výuku podle metody Stages žáci třetích tříd. Děti během Stages využívají hudební nástroje, trénují kombinace pohybů, pracují s tvary a čísly. Samy sledují své pokroky a mají příležitost vyzkoušet si aktivity, které nikdy předtím nezkusily. Žádná hra se neopakuje, vždy se hraje jen jednou. Proto nikdo není nejlepší nebo nejhorší. Pokaždé se startuje nanovo a všichni mají stejnou šanci. Tímto způsobem mohou děti objevit svůj skrytý potenciál a dál ho rozšiřovat.

Novou výukovou metodu testuje v České republice jen několik málo škol. V Mnichově Hradišti je to kromě ZŠ v Sokolovské ulici také ZŠ Švermova, což jsou jediné dvě školy ve Středočeském kraji. Velmi si vážíme této šance a věříme, že vynaložené úsilí se všem mnohonásobně vrátí.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies