Poradenské pracoviště

Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům v následujících oblastech:

 • výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence sociálně patologických jevů a nevhodného chování žáků
 • problémy se školní docházkou (vysoká absence, neomluvená absence)
 • péče o žáky nadané
 • péče o žáky neprospívající a z nepodnětného rodinného prostředí
 • kariérní poradenství – profesní orientace žáků
 • prevence školního neúspěchu a rizikového chování
 • začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí
 • aj.

Pracovníci pracoviště Vám mohou doporučit vhodné specialisty, s kterými spolupracujeme.

školní psycholog – pozice neobsazena

 

výchovný poradce (speciální pedagog)  - Bc. Nikola Součková

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele, asistenty pedagoga a vychovatele
 • Dokumentace (individuální vzdělávací plány, plány pedaoggické podpory) – poskytování podpůrných opatření, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • Podpora vzdělávání nadaných žáků a práce s nimi
 • Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky
 • Metodické vedení
 • Odborná literatura, pracovní materiály a pomůcky k zapůjčení

výchovný poradce – Mgr. Eva Hajzlerová

 • Krizová intervence
 • Poradenství - výchovné, rodinné (při změně rodinného prostředí, při podezření na šikanu, při řešení konfliktů apod.)
 • Podpora vzdělání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí as odlišnými životními podmínkami
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních  a jiných odlišností ve škole
 • Zprostředkování odborné péče
 • Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

metodik prevence – Mgr. Martin Medlík

 • Tvorba Preventivního programu
 • Organizace programů s náplní primární prevence a jejich průběžné vyhodnocování
 • Krizovou intervenci
 • Řešení rizikového chování žáka (prevence i nastalé situace; záškoláctví, kouření, ...)
 • Kontakt s institucemi sekundární a terciární prevence
 • Metodická podpora třídních učitelů při výskytu sociálně patologických jevů ve třídě

 

kariérové poradenství – Mgr. Eva Hajzlerová, Mgr. Hana Kořínková

 • Informace o možnostech dalšího vzdělávání
 • Individuální poradenství
 • Práce s motivací žáků
 • Komunikace s pedagogicko-psychologickou poradnou v oblasti profesního směřování žáků

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies